Nyhetsbrev for medlemmer i Halsa Næringsforening – 1/2016

Halsa_Naeringsforening_frgDette er et nyhetsbrev til medlemmer i Halsa Næringsforening.
Gitt ut 9. februar 2016 – brevet er også sendt på e-post til medlemmene.

Når en starter noe nytt så kan ambisjonene lett tårne seg opp. Det å drive informasjon gjennom tre kanaler (e-post/sms, nettside og Facebook/Instagram) er en av målene for “nye” Halsa Næringsforening. Nå er det på tide å ta fatt på den siste av de “kanalene”, nemlig nyhetsbrev per e-post. Målet er å sende ut en kort oppsummering av “det som rører seg” cirka én gang i måneden.

Brevene skal normalt ikke bli for lange, men dette første nyhetsbrevet er nok litt lenger enn det som kommer til å bli normalen.

 

MELDE DEG INN?

Klikk her for å komme til innmeldingsskjemaet.

 

MEDLEMSREKRUTTERING

Arbeidsutvalget (Arnstein Stokke, Peter Ardon, May Iren Dønheim Hovde, Anita Ø. Oterholm og Tormod Ellingsen)  som jobbet med å stable opp den fornyede næringsforeningen gjennomførte, sammen med næringsforeningsstyret, en vervekampanje i 2015. Målet var å få nok medlemmer til å kunne starte næringsforeningen med ett årsverk.
Som kjent gikk det bra. Per i dag har næringsforeningen cirka 60 medlemmer. Tallet er ikke helt kvalitetssikret ennå. Enda flere har sagt at de skal slutte seg til etterhvert. Det betyr at næringsforeningen favner de fleste aktive bedrifter i Halsa og bedrifter som har hovedkontor utenfor kommunen, men med drift og/eller kunder i Halsa (som for eksempel Svorka og Surnadal Sparebank).

Det er helt avgjørende for næringsforeningen at vi har høy medlemsandel. På den måten får vi etterhvert en møteplass for alle og blir en vesentlig stemme i saker som angår næringslivet. Det blir også lettere og rimeligere for alle å arrangere kurs/møter når vi er mange medlemmer.

En full medlemsoversikt er under utarbeidelse. Den kommer snart. Alle som er medlemmer får også etterhvert et medlemsbevis når kontingenten er betalt.

 

MEDLEMSKONTINGENT

Satsene finner du her. Når medlemslistene er kvalitetssikret, så blir det sendt ut faktura til alle bedriftene som er medlemmer.

 

BRANSJENETTVERK I HALSA

Det vil til tider være nyttig å holde møter/samlinger for bedrifter som er interessert i ett forretningsområde. Det kan for eksempel være marine næringer, tekstil eller reiseliv. Det at vi arrangerer slike samlinger er ikke for å utelate noen, men heller for å bruke tiden effektivt. Det er allerede ytret ønske om å etablere en gruppe for marine næringer i Halsa.

Det første møtet i den rekke var mellom Halsa kommune, Lerøy, Salmar, Vaagland Båtbyggeri/Vamar og Betten maskinstasjon. HNF kommer til å ta initiativet til flere treff for dem som er opptatt av marine næringer i Halsa. Det investeres en del i dette for tiden og nye planer legges, blant annet i Kristiansund. De aktuelle næringene i Halsa bør være med på denne verdiskapningen og vi har utvilsomt nytte av å hjelpe hverandre. Kanskje også være sammen om noen prosjekter.
“Samarbeid når du kan, konkurrer når du må”, heter det. Det akter vi å legge til rette for her i Halsa også. Marin Arena er et større nettverk som byr på mange spennende innspill for denne næringen.

Også reiselivet har ymtet frempå om slike bransjespesifikke nettverkstreff. Kanskje skal næringsforening spørre om å få bruke og kanskje utvide det eksisterende Åpen Fjord som et “tak” over treffene. Alternativt lager vi et treffpunkt uavhengig av det.

Hvis noen har innspill til andre slike bransjenettverk i Halsa, så snakk med oss om det. Kanskje entreprenører/maskinstasjoner har noe å snakke sammen om? Felles tilbud på delprosjekter av veibygging, for eksempel?

 

E39, ANDRE VEIER OG NÆRINGSAREAL

En god del tid har gått med til å diskutere vei i Halsa fremover. Blant annet er vi midt i en møterekke om E39 nå. Det har allerede vært et møte på Halsanaustan og et på Valsøya. Kommende uke skal det være møte på Liabøen. Vi hadde også E39 som tema før jul. Hensikten med disse møtene har vært å få innspill til hvordan vi skal nyttegjøre oss nye E39. For næringslivet sin del handler det både om å ivareta behovene eksisterende næringsliv har, og å legge til rette for utvidelser og nyetableringer. Næringsareal, lagerareal og sjøtilkomst er blant temaene. Herunder diskusjonen om mulig djupvasskai i Halsa. Flere steder er nevnt som aktuelle.

Deler av FV354 rundt Valsøyfjord har blitt nedgradert slik at de tyngste kjøretøyene ikke får kjøre helt inn til Valsøybotn uten politieskorte. Det byr på utfordringer for næringslivet innerst i fjorden. Ordfører i Halsa har kontaktet vegmyndigheter angående denne saken, men denne er ennå ikke løst. Næringsforeningen mener dette er en lite holdbar situasjon og har gitt støtte til at dette bør løses fort.

Hvis det er bedrifter i Halsa som enten har store utfordringer som følge av manglende veistandard eller lignende, eller mener utvidelser er hindret av manglende infrastruktur, så ta kontakt med næringsforeningen. Vi vil gjerne vite om det.

 

FIBER

Flere bedrifter i Halsa har meldt fra om at for dårlige internettlinjer er en betydelig hindring for dem. Alle som opplever dette bes ta kontakt, så skal vi eventuelt rette en samlet henvendelse til kommune/nettleverandør. Det er også annonsert planer om forbedringer.

 

KNN OG HALSA

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum er en ny konstellasjon. Slått sammen av flere organisasjoner. Halsa Næringsforening har ikke slått seg sammen med KNN ennå. Det kan bli aktuelt i fremtiden, men da eventuelt etter et årsmøtevedtak. HNF er likevel medlem i KNN. Det er også flere bedrifter i Halsa som er medlem her.

KNN skal nå ansette ny leder. Hvis du vet hvem det burde være, så oppfordre gjerne noen til å søke. Fristen er i morgen – 10. februar.

 

HALSA NÆRINGSFORENING OG NABOENE

Halsa Næringsforening har snakket mye med både Tingvoll Næringsforum (nå en del av KNN) og SIV inkubator i Surnadal. Sistnevnte har også Halsa som nedslagsfelt. Det er enighet om mer samsnakk, mer samarbeid og muligens noen spennende planer fremover. Mer om det kommer.

Om snakk med SIV og om snakk med Tingvoll.

Det blir også møter i Aure, Hemne og Rindal fremover. HNF (Halsa Næringsforening) er også ofte i kontakt med Kristiansundsmiljøene og snakker jevnlig med NITr (Næringsforeningen i Trondheimsregionen) og Smøla.

 

MINIPOL

Halsa Næringsforening nevnte muligheten for minipol for en stund tilbake. Dette resulterte i en forespørsel til Halsa kommune der HNF sa seg villig til å bidra til å skaffe faktagrunnlag om det skulle bli aktuelt å søke om minipol til Halsa. Denne saken ble slått opp i TK og i Driva. Prosessen går sin gang og dette blir etterhvert behandlet politisk.

 

NETTVERKSMØTER

HNF har vært i flere møter med IN2offshore-nettverk og ON (Offshore Network) i Kristiansund og på Tingvoll. Slike nettverk viser seg å, på sikt, være svært nyttige og lønnsomme for bedrifter om en legger inn innsats over tid. Hvis bedrifter i Halsa ønsker flere å jobbe sammen med eller å handle fra/selge til, så anbefales slike nettverk. Vi skal etterhvert få laget en oversikt over hva som finnes av slike bransjenettverk. Ett av dem er altså IN2offshore. Vi skal også, som nevnt over, komme i gang med en Halsa-versjon av noen av disse nettverkene. Marin Arena er et annet slikt nettverk/møteplass.

 

NORDMØRE FREMOVER

Det har vært mye snakk om hva Nordmøre skal være fremover. Nå som sykehussak, politimester og olje-“nedtur” begynner å bli lagt bak oss. Det er en bred enighet om at marine næringer har en tydelig og potensielt lysende fremtid. Det å satse på “grønn” teknologi er også ansett som klokt. Det er ingen tvil om at Nordmøre er i raskere endring nå enn det har vært på en god stund. Det å “henge på” i svingene nå vil bety mye for dem som vil vokse eller finne nye områder å drive næring på fremover. HNF skal være med på å “oppdage” viktige endringer, men det er bedriftene selv som må velge å satse, eller ikke. Blant annet spår noen at “grønn” fôrproduksjon til oppdrettsnæringen er en mulighet som ligger foran oss. Noen som har lyst til å prøve seg på den etableringen?

HNF har vært på Nordmøre opp og frem, Nordmørskonferanse, Mørekonferanse, fremtidsverksted, næringslivsdager (inkludert nettverkstreff) og “Nordmøre til Trøndelag”-debatt og diverse kurs, og optimismen for et “nytt” og spennende Nordmøre er voksende.

 

KURS

Det er en rekke gode kurs på gang fremover.
Halsa kommune/HNF, sammen med Surnadal og Rindal, skal arrangere lederkurs i de tre kommunene i løpet av året. Det kommer mer om det etterhvert. Det finansieres i all hovedsak av såkalt KOMP-midler.

I tillegg er det anledning til å melde seg på disse kursene/messene:

STYREMØTER

Halsa Næringsforening sitt styre har møter cirka annenhver måned. Neste møte er 29. februar. Vi har som mål å ha litt omreisende møter for å bli kjent med bedriftene i kommunen. Sist møte var på Megarden Næringspark. Møtet 29. februar blir på BKW på Enge.

Hvis du har saker som bør opp i styre i næringsforeningen eller ønsker å “huse” et styremøte, ta kontakt med oss.
Det er også mulig å nå styreleder direkte på styreleder@halsadig.no.

 

Næringsnyheter fra Halsa blir publisert fortløpende på www.halsadig.no/hnf under “aktuelt”. Passordet er “hvemhaddetrodd2015”. Når det komme nye saker der blir det lagt ut lenke på Facebook-siden vår “Halsa Næringsforening”. Lik gjerne siden “Halsa Næringsforening” på Facebook. Må ikke forveksles med “personen” eller “brukeren”. Ta kontakt hvis du har spørsmål. Vi er å treffe i Glåmsmyrveien 17 på Liabøen og i Trondheim.

Vi legger også ut smakebiter på Instagram “halsanf“.

Vil du kontakte oss?
Mer finner du her.
Eller send e-post til post@halsadig.no.

MVH,
Tormod Ellingsen
Daglig leder, Halsa Næringsforening
975 81 095

PS. Kjenner du noen som burde fått dette brevet, men som ikke får det? Be dem ta kontakt med oss på post@halsadig.no.