Resultater av næringsareal-undersøkelsen

Juryen ser på et av ungdomsforslagene til nytt næringsbygg i Halsa under innovasjonscampen på Halsa skole i 2016. Foto: Tormod Ellingsen

For litt siden la HNF ut en undersøkelse for å kartlegge om Halsa-næringslivet ønsker nye næringsarealer og hvor/hvordan disse arealene skulle være. Det er overraskende mange som sier de enten vil, eller vurderer å, flytte til et fornyet næringsareal i kommunen. Her er det flere interessante funn ellers. Resultatene er oversendt Halsa kommune som for tiden ser på regulering av eventuelle nye areal.

Andre innspill om næringsareal kan sendes Halsa kommune v/Åse Bergset eller via næringsforeningen på dl@halsadig.no.

Resultatene:

På spørsmålet:

Dersom kommunen har en viss sum til næringsutvikling, f.eks. 10 millioner kroner, hvordan skulle de best brukt den summen? (Skriv gjerne i stikkordsform)

…kom det inn 33 svar:

 • Infrastruktur, reguleringsplan
 • Etablert tomt ferdig regulert for handel og næring
 • Lån til nyettablere
 • Tulrettelegge næringsareal
 • Tilskudd til nye og eksisterende bedrifter
 • Kai for tømmer og bulkmasser
 • Lagt til rette for næringsareal v E-39 fortest mulig. Traffikken øker hvert år. Også ville jeg tenkt samhandling til kaianlegg tett ved dette igjen.
 • Tilrettelegging av sjønær produksjon rettet mot havbruk
 • Legge til rette for et stort næringsareal nær E39
 • Klargjøre industriområde.
 • legge til rette for at bedrifter kan etableres og ikke minst vokse . infrastruktur på alle måter, lett saksgang når ting må søkes om
 • Infrastruktur på næringsareal, evt utvikling av nye næringsarealer.
 • Utarbeide næringsarealet og være med på investeringer i bygg
 • djupvasskai, eksist. næringsareal
 • Innovativt mot havbruk/havrommet
 • Etablere større næringsareal
 • Det bør lages byggeklare næringstomter. Pt. er det ingen slike i kommunen og det er en medvirkende årsak til lav etablering. Både eksisterende og nye bedrifter har lettere for å (re)etablere seg dersom man slipper å begynne helt fra begynnelsen. I tillegg finnes det tilsvarende tomter i nabokommuner som vil være mer attraktiv. F.eks Tingvoll.
 • Næringsareal, Stein fylling er dyrt, unngå område med for stein tilkjøring.
 • tomte opparbeidelse
 • Infrastruktur……kanskje
 • kaianlegg
 • Omfattende behovsanalyse og deretter investere i planarbeidet for næringsområdet. Eventuelt investere i et utleiebygg på området for å dra i gang området og tiltrekke de første leietakerne.
 • Involvere seg i de planlagte næringsplaner i Halsa.
 • Være mer på hugget til å opplyse hvilke muligheter som finnes
 • Bygge ut næringsareal i sammarbeid med bedrifter.
 • Næringsareal
 • Bygd leiekontorbygg
 • tilrettelegging for næring
 • Nytenking og risikokapital
 • Klargjort et fremtidsrettet næringsareal, ny kai
 • Til opparbeide av areal-tomter
 • jeg viet ikke
 • bærekraftig utvikling i et helhetlig perspektiv.
 • Bidra til utbygging av nøringstomter

På spørsmålet:

“Hva måtte være på plass for at din bedrift skulle flytte dit eller starte opp på et slikt areal?” (to hakk lenger ned), så vises ikke hele alternativ-teksten. Alternativene var:

 • Ferdige bygg med infrastruktur (nett, vann, strøm)
 • Ferdige tomter med klargjort til nett, vann, strøm osv.
 • Lett på- og avkjøring for tungtransport
 • Minst tre andre bedrifter må være på plass før vi kan flytte dit
 • Viktig at det ligger i nærheten av der vi er i dag
 • Ikke så viktig hvor i kommunen det ligger
 • Det er viktig at næringsarealet har en fremtidsrettet miljøprofil
 • Det er viktig at det har lett tilgang til kai/transportmuligheter for sjø